Zaznacz stronę

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA SPÓŁKI NTT TECHNOLOGY SP. Z O O.O.

Kierownictwo Spółki NTT Technology Sp. z o.o. wraz z wszystkimi pracownikami bierze udział w budowaniu kultury uczciwości, przejrzystości, otwartości, przestrzegania zasad etycznych oraz wartości moralnych.

Transparentne, rzetelne i etyczne działania Spółki, zgodne z systemem zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, wpływają na pozytywny wizerunek firmy jako wiarygodnego, odpowiedzialnego i stabilnego partnera biznesowego oraz pracodawcy.

W Spółce przestrzegana jest zasada „zero tolerancji dla korupcji” przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi, zobowiązaniami odnoszącymi się do zwalczania korupcji, wdrożonymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi o charakterze organizacyjnym jak i finansowym. Od wszystkich pracowników Spółki wymagane jest przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych zasad i regulacji.

Celem Spółki w zakresie zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest przeciwdziałanie zdarzeniom korupcyjnym oraz wyeliminowanie czynników zwiększających ryzyko pojawienia się korupcji w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością biznesową.

Kierownictwo NTT Technology Sp. z o.o. zobowiązuje się do uczestniczenia i wspierania działań związanych z utrzymaniem, ciągłym doskonaleniem, monitorowaniem i oceną systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi oraz zapewnia odpowiednie zasoby i środki do realizacji jego celów i utrzymania jego efektywnego działania. Wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko,  współpracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy i klienci                  NTT Technology Sp. z o.o. zobowiązani są do przestrzegania niniejszej Polityki, a w szczególności do uczciwego działania, zgodnego z poniższymi zasadami:

  • Spółka surowo zakazuje udziału w jakichkolwiek działaniach o charakterze korupcyjnym, polegających na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, żądaniu lub ubieganiu się o nienależne korzyści finansowe lub niefinansowe w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, niezależnie od tego czy mają one miejsce w sektorze publicznym czy prywatnym;
  • Spółka zabrania stosowania jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacyjnych lub dyscyplinarnych wobec osób, które odmówiły przyjęcia lub wręczenia nienależnych korzyści majątkowych, także w przypadkach, które mogą spowodować utratę możliwości biznesowych dla Spółki;
  • Spółka zakazuje podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacyjnych lub dyscyplinarnych wobec osób, które dokonują zgłoszenia zdarzenia korupcyjnego lub potencjalnie korupcyjnego w dobrej wierze nawet gdyby okazało się nieprawdziwe;
  • Każda osoba biorąca udział w zdarzeniu o charakterze korupcyjnym, będąca jego świadkiem lub posiadająca informacje na temat takiego zdarzenia, zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania jego zgłoszenia.

Spółka zapewnia, że każde zgłoszenie korupcyjne zostanie rzetelnie i obiektywnie zweryfikowane oraz wyjaśnione, a osobom lub podmiotom zawiadamiającym o rzeczywistych lub podejrzewanych zdarzeniach korupcyjnych zapewnia anonimowość, poufne kanały komunikacji oraz ochronę przed działaniami odwetowymi.

Kierownictwo zobowiązuje się do powołania całkowicie niezależnego i bezstronnego zespołu, posiadającego odpowiednie uprawnienia do zapewnienia zgodności antykorupcyjnej w Spółce.

W przypadku naruszenia niniejszej Polityki oraz pozostałych regulacji antykorupcyjnych zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające oraz dyscyplinarne, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa, zostanie dokonane zgłoszenie do odpowiednich organów państwowych.

Niniejsza Polityka została zakomunikowana, jest zrozumiała i dostępna dla wszystkich pracowników, współpracowników,  kontrahentów oraz stron zainteresowanych działalnością Spółki.

 

25 lipca 2023 r.                                                                                                            Prezes Zarządu